Monika Sokol-Rudowska

Muggsoppinfisert arkivmateriale

Vi bruker gjerne uttrykket: Arkiver utgjør samfunnets felles hukommelse. Det er derfor nødvendig å bevare ulike typer arkiver for kommende generasjoner. I arkivmagasinene er de trygge og beskyttet mot ytre påvirkninger, men av og til mottar vi arkiver som er skadet eller infiserte av muggsopp. Muggsopp kan være skadelig og en trussel både for papir og mennesker som utsettes for de infiserte arkivene.

Se tidligere arkivarens hjørne.

Les mer om Muggsoppinfisert arkivmateriale

Elisabeth Edler

Digitalisering av papirarkiver

Vi bruker begrepet digitalisering for å beskrive den økende bruken av elektroniske hjelpemidler i saksbehandling og arkivproduksjon. Vi skaper arkivene i digitalt, tar vare på og gjør dem tilgjengelig digitalt. På fylkesarkivet komplementerer vi dette ved å digitalisere papirarkivene, slik at kommunene får en enklere og komplett digital hverdag.

Les mer om Digitalisering av papirarkiver

Kjersti Sæther Mjogdalen

Hvorfor ta vare på tannjournaler?

De færreste av oss tenker vel på hva som har skjedd med vår gamle tannjournal fra den tiden vi gikk på skolen. Kanskje hadde vi tannlegeskrekk, i alle fall var det ikke så morsomt å gå dit. Når vi er ferdige hos skoletannlegen, har nok de fleste glemt at det eksisterer en journal.

Les mer om Hvorfor ta vare på tannjournaler?

Ingvild Sveen

Arkivarens nye hverdag

Arkivaryrket er et allsidig yrke, der det stadig stilles høyere krav til arkivarenes kompetanse innen både arkivdanning og arkivdepot. Utviklingen av digital teknologi har gitt oss nye muligheter, men samtidig medført nye og store utfordringer. Hvordan kan vi skape og bevare informasjonen slik at kravene til bevisverdi, autentisitet, konfidensialitet og integritet blir ivaretatt?

Les mer om Arkivarens nye hverdag

Svein Amblie

Ny arkivforskrift

I november 2016 ble forslag til nye arkivforskrifter sendt ut på høring. Med overgangen fra papirbaserte til digitale arkiv, er det behov for en oppdatering av arkivforskriften som ble skrevet for mer en 20 år siden. Som det står i innledningen til høringsnotatet: "Etter at arkivforskrifta vart vedteken, har offentlege verksemder i hovudsak gått over til elektronisk arkivdanning og arkivbevaring. Ein stor del av kommunikasjonen skjer i system utan arkivfunksjonar. Sjølv om dokumentomgrepet i arkivlova er teknologinøytralt, inneheld fleire føresegner i arkivforskrifta både omgrep og rutinar som berre gjeld for papirbaserte arkiv."

Les mer om Ny arkivforskrift

Pål Mjørlund

Dokumentkonvertering

v/ IKT-arkivar Pål Mjørlund.
Det stilles krav om at dokumenter fra offentlig sektor skal benytte spesielle filformater når de skal publiseres på Internett og når de skal plasseres i arkiv. Dette skal sikre at dokumentene forblir lesbare og at de holder seg over tid. Veldig ofte fungerer dette svært bra, men det er ikke alle dokumenter som lar seg konvertere til godkjente formater uten at det oppstår store utfordringer.

Les mer om Dokumentkonvertering

Flere sider: 123