folderen "REISETRIM" utgitt av Norges bedriftsidrettsforbund og Norges rutebileierforbund,I 1976 fikk vi et nytt forvaltningsnivå, da fylkeskommunen ble opprettet.  Det ble underlagt politisk styring på linje med kommunene og med en egen administrasjon. Oppgaver ble overført fra staten til den nye fylkeskommunen, Arkivene dette nye forvaltningsnivået skapte skulle ikke avleveres til staten, men bli værende som en del av deres ansvar slik som i kommunene. De ikke avsluttede administrative sakarkivene før 1976, knyttet til samferdselskontorene, ble overført over i den nye fylkeskommunen som en del av samferdselsetatens sakarkiver.  

Den tidligere statlige Fylkestrafikksjefen i Oppland og samferdselsfuksjonen ble i 1979 overtatt av Oppland fylkeskommune. Samferdselsarkivet ble følgelig flyttet over til fylkeskommunen. Fylkesarkivet mottok dette arkivet i 1997 for ordning og bevaring. Arkivet strakk seg da over 45 hyllemeter. Fylkesarkivet foretok ordning, kassasjon og katalogisering. Arkivet ble redusert til 28 hyllemeter. Senere har vi mottatt ytterligere materiale fra Samferdsel slik at vi har nå har 75 hyllemeter med arkivmateriale stående hos oss.

Opprinnelig var det overingeniøren for vegvesenet (senere vegsjef) som administrerte og hadde ansvar for samferdselssakene. Fra 1948 ble det opprettet egen samferdselskonsulent ved Oppland vegkontor. Tittelen ble endret til fylkestrafikksjef i 1966. Ved fylkeskommunens overtakelse i 1979 ble tittelen endret til samferdselssjef. Arild Bøhn var samferdselssjef fra 1979 til 2010. Arkivet etter ham på ca.15 hyllemeter er, også avlevert hos fylkesarkivet. 

Samferdselsoppgavene har hovedsakelig bestått i å tilrettelegge og iverksette konsesjonssøknader for rutetrafikk og søknader om løyve til annen ervervsmessig trafikk. Men det var fylkesveistyret eller departementet som avgjorde de ulike søknader. Kompetansen har vært noe varierende noe gjennom tidene. I en periode var det nedsatt løyveutvalg og trafikkutvalg. Da samferdselsloven av 11. juli 1947 ble vedtatt, bestemte den at alle fylker skulle ha en samferdselsnemnd. Denne erstattet fylkesveistyret. (Kommunale eller interkommunale samferdselsnemnder måtte da skifte navn til kommunikasjonsnemnd/kommunikasjonskomité, trafikknemnd/trafikkomité eller liknende.)

Samferdselsarkivet inneholder viktig historisk dokumentasjon, og fylkesarkivet sørger for at arkivet blir betryggende bevart og gjort tilgjengelig for interesserte. Av det som er tatt ut under ordning og kassasjon, kan nevnes folderen "REISETRIM" utgitt av Norges bedriftsidrettsforbund og Norges  rutebileierforbund, med ni illustrerte øvelser til bruk under bussturen. Vi ønsker alle en behagelig reise.