Arkivfaglige emner spenner over at vidt spekter. Fylkesarkivet inkludert IKA Opplandene er først og fremst arkivdepot for sine medlemskommuner som også inkluderer Oppland fylkeskommune. 

Forskriftene til Arkivloven som ble satt i verk fra 1999 pålegger alle offentlige organ å ha en ordning med arkivdepot, det vil si en oppbevaringsordning for eldre og avsluttede arkiver. De  langt fleste kommunene i Norge har valgt å slutte seg til et interkommunalt arkivdepot som finnes i de fleste fylker eller regioner.

Som arkivdepot er vi er vi pålagt en rekke lovpålagte oppgaver og har et bredt faglig ansvar som omfatter mellom annet bevaring, vedlikehold, sikkerhet, formidling, rådgivning og opplæring av tradisjonelle analoge papirarkiver, såvel som digitale eller elektroniske arkiver.

En viktig oppgave er å informere våre medlemmer og brukere om viktige arkivfaglige temaer innen fagfeltet arkiv. Vi vil derfor prioritere å spre arkivfaglig kunnskap om dette omfattende fagfeltet. Blant de interkommunale arkivinstitusjonene foregår et tett samarbeid innen flere områder. Vi har også et eget faglig tidsskrift Arkheion som deles ut til våre medlemskommuner. Alle tidligere utgitte numre av tidsskriftet kan lastes ned fra nettstedet http://www.arkheion.no. I tillegg til våre egne Facebooksider er det etablert et eget Arkivfaglig forum på Facebook.