InnsynGjennom kommuneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, personopplysningsloven og andre lover, er landets innbyggere sikret en mulighet til innsyn og kontroll av de politiske og administrative avgjørelser som er gjort. I tillegg til de lovene som er nevnt ovenfor er også lov om helsepersonell og lov om pasientrettigheter av betydning i forhold til den enkeltes rett til innsyn i opplysninger om seg selv.

Enhver skal ha adgang til å gjøre seg kjent med forvaltningens saksbehandling og ha rett til innsyn i de opplysninger og dokumenter som ligger til grunn for avgjørelser gjort av forvaltningsapparatet.  Offentlighet og allmennhetens tilgang til forvaltningsapparatets saksdokumenter/saksgang er et grunnleggende prinsipp i et demokratisk samfunn.  Retten til innsyn er like viktig for enkeltpersoner, det vil si enkeltindividets tilgang til informasjon om seg selv. 

Alle medlemskommunene benytter IKAO som depot.  Arkivet har jevnlig forespørsler i forhold til de deponerte kommunearkivene.  I vårt depot oppbevares det en rekke arkiv som inneholder personopplysninger herunder også sensitivt personmateriale. Disse retningslinjene skal være en veileder med reglement til hjelp i vårt arbeid med dette materialet slik at vi kan behandle arkivene på en korrekt og profesjonell måte. Vi har utarbeidet en egen veileder med et reglement for håndtering av personopplysninger. Denne kan lastes ned her.

Sist oppdatert 24.10.2016

Svein Amblie