Teaserbilde

Inntektsutviklinga i Norge i et historisk perspektiv

I denne artikkelen er det satt søkelys på fordelingen av lønn, inntekter og formue i et historisk perspektiv fra 1800 tallet og fram til i dag. Artikkelen har i hovedsak fokus på utviklingen i Norge, men i enkelte tilfeller vil en sammenligning med andre land være naturlig eller nødvendig. Kildegrunnlaget for artikkelen er basert på sekundært kildemateriale, men jeg har lagt vekt på å vise til og beskrive hvilke primærkilder som ligger til grunn for temaet, og hvor disse er oppbevart.

Les mer om Inntektsutviklinga i Norge i et historisk perspektiv

Teaserbilde

Fylkeskommunens administrasjonshistorie

Fylkeskommunen sin historie går helt tilbake til innføringen av eneveldet i 1662. Den gang het det stiftsamt og underamt. Amtene var en del av det statlige embetsverket, der hvert Amt ble styrt av Amtmannen, som var en statlig embedsmann. Det opprinnelige Amtet, slik det fungerte under eneveldet ble, opprettholdt helt fram til 1837, da Formannskapsloven dannet grunnlaget for den lokale forvaltningen. Amtkommunen endret med denne både innhold og oppgaver, men fortsatt som en som et statlig organ. I 1921 skiftet Amtkommunen navn til fylkeskommune, men en del av den kommunale lokalforvaltningen ble den først i 1976. Dette fikk stor betydning og dannet grunnlaget for utviklingen av den fylkeskommunen vi kjenner i dag. I korte trekk skal vi se nærmere på ansvar, oppgaver og myndighetsutøvelse over en periode som strekker seg fra midten av 1600 tallet og fram til i dag, med vekt på de siste 250 årene.

Les mer om Fylkeskommunens administrasjonshistorie

Teaserbilde

Listadgården, Storgata 81.

Dette er historien om en av de mest tradisjonsrike og kjente bygårder i Lillehammer. Kjent under navn som Listadgården, Eriksengården, Høstmælingsgården og Vic-gården. 176 års byhistorie, som natt til 21. januar 2017 forsvant i et inferno av flammer. Den overlevde tider da brannsikring var et fremmedord. Som forsamlingslokale og skjenkested på 1800 tallet, fløyt alkoholen fritt, og vedfyring var hovedkilden til oppvarming. Under tida da Bjørnson bodde på Aulestad og folkemøtene var på sitt mest populære kunne opptil 350 mennesker stå stuet sammen i den da så kjente Listadsalen. Den overlevde unionsoppløsningen og andre verdenskrig. Men en januardag i 2017 var alt borte på noen tidlige morgentimer.

Les mer om Listadgården, Storgata 81.

Teaserbilde

Planene om å forlenge Gjøvikbanen

Byggingen av en jernbane fra Gjøvik til Lillehammer er historien om en offentlig planprosess som pågikk sammenhengende omlag 90 år, før Stortinget gravla planene i 1960. Jernbanen tapte mot bilen som transportmiddel. Til tross for en del lokale og regionale protester var de sentrale myndighetene med politikerne i spissen enige om at framtiden var veg og bil på bekostning av jernbanen. Men nye tider og nye behov kan og blåse nytt liv i gamle planer.

Les mer om Planene om å forlenge Gjøvikbanen

Teaserbilde

Migrasjon og arkiv

Migrasjon har eksistert i Norge så lenge vi kan snakke om en form for statsdannelse. Det vil si tilbake til 900-tallet, men allerede fra 800-tallet kom en del til Norge som treller. som følge av vikingenes reiser. I denne artikkelen vil imidlertid migrasjonen som foregikk på 1800-tallet og fram til i dag stå i fokus. I tillegg til å redegjøre for selve migrasjonshistorien, vil fokuset bli rettet mot hvilke spor migrasjonen har satt og setter i ulike typer arkiver.

Les mer om Migrasjon og arkiv

Teaserbilde

Om husmannsvesenet generelt

Husmannsvesenet med tilhørende husmenn utgjorde en egen samfunnsklasse som har sin opprinnelse fra senmiddelalderen, dvs. på 1600 tallet. På midten av 1600 tallet var det om lag 17.000 husmenn i Norge. På midten av 1800 tallet lå tallet på om lag 65.000

Les mer om Om husmannsvesenet generelt

Flere sider: 12