Arkivmaterialet etter Brage, ved Fylkesarkivet i Oppland. Foto: fylkesarkivet

Arkivet etter Brage må defineres som et privatarkiv, men av naturlige årsaker, ikke minst av hensyn til proveniensprinsippet[1], oppbevares de fleste av disse arkivene sammen med skolearkivet for øvrig i depotet til fylkeskommunene. Sperrefristen på det som kan defineres som personsensitivt materiale er 60 år[2]. 

Arkivmaterialet etter Brage er ordnet listeført, registrert i datasystemet ASTA. Arkivet er godt bevart, i god forfatning, men dessverre ikke helt komplett.

Kritikkprotokollene starter i 1916 og går fram til 1971. Forhandlings-/møteprotokollene derimot er langt på vei komplett fra starten i 1880 og fram til 1972.

  1. Møtebøker, referatsprotokoller, forhandlingsprotokoller og kritikkprotokoller m.m. fra 1882 – 1972.
  2. Dokumentarkiv og korrespondanseprotokoller fra 1907 – 1970
  3. Brages historie 1881 – 1963, og jubileumsskrifter 1915 – 1963.
  4. Regnskap 1904 – 1963
  5. Studentaviser, medlemsblad, skoleaviser (Argus) 1901 – 1971.

Medlemsprotokollene, eller referatsprotokollene er verdifulle og gir god innsikt i hva som skjedde på det enkelte styremøte og medlemsmøtene, som i mange sammenhenger utgjorde samme møte. Det er i disse protokollene vi får innsikt i samfunnet, og hva som opptok og engasjerte ungdommen opp gjennom årene. Videre hvordan samfunnet fungerte og hva som engasjerte til ulike tider.
I tillegg til møteprotokollene ble det parallelt ført såkalte kritikkprotokoller. Disse er ofte mer utfyllende og beskriver møtet med litt andre ord, gjerne rettet mot enkeltpersoner og hendelser som ikke framkommer i referatprotokollene.   Fra protokollene i bragearkivet. Foto:fylkesarkivet
En like viktig kilde er tidsskriftene, der elevene selv forfattet artikler, referater, dikt, omtaler og referater. Her får leseren en unik innsikt i hva som opptok ungdommen hvordan formuleringer, interesser og syn på samfunnet lokalt og nasjonalt endret seg over tid.

Sist oppdatert 23.11.2016
Svein Amblie


[1] Handler om arkivenes opphav og viktigheten av å holde arkiver samlet over tid til tross for organisatoriske endringer eller skiftende tilhørighet.

[2] Lov om behandling av personopplysninger §. 2. 

8) sensitive personopplysninger: opplysninger om.

a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,

b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,

c) helseforhold,

d) seksuelle forhold,

e) medlemskap i fagforeninger.