Brages lover ble vedtatt i 1882. Grunnloven ble formulert på følgende måte:

Samfundet Brages formaal er ved ædle beskjeftigelser at gjøre nytte og være til hygge for medlemmene, samt bibringe dem klarhet i at tænke og lethed i at udtrykke seg saavel mundtlig som skriftlig, Fra grunnloven. Foto: fylkesarkivetsamt endelig at befordre kameratsligheden mellom dem. Dette formaal oppnaaes ved høitlæsning af det norske, svenske og danske literatur samt ved at holde foredrag og discutioner om forskjellige ting og ved at skrive i avisen. Desuden tænkes at faa nogle komedier, hvilke muligens kunne komme til at oppføres."

Nettopp det siste, at det be oppfordret til å drive teatervirksomhet skulle få betydning i årene som fulgte.  Opp gjennom årene ble det vedtatt flere mindre lovendringer, blant annet når det gjaldt å diskutere og ta stilling til politiske tema i tiden.

 

Sist oppdatert 23.11.2016
Svein Amblie