Brage er et elevsamfunn som gir et interessant bilde av skolens, elevenes og samfunnets utvikling gjennom en periode på om lag 100 år. Hva som interesserte og opptok ungdommen. Ikke bare i skolesammenheng, men også mer generelt. Protokollene og tidsskriftene gir et innblikk i virkeligheten slik den fortonet seg for elever fra siste del av 1800 tallet og fram til 1970 tallet. Slike primærkilder gir leseren en unik mulighet til å selv tolke de virkeligheten som beskrives. I stedet for å lese sekundære beskrivelser og andres tolkninger.

De første årene var skolen forbeholdt ungdom av samfunnseliten. Først etter 1900 ble det etter hvert en skole for allmennheten. Jeg har bevisst sett nærmere på ledere og sentrale skikkelser i Brage med tanke på hvem de var og hvilken vei de fulgte senere i livet, med tanke på utdanning og yrkeskarriere.

Tendensen er påfallende, det er nær sagt et mønster i at sentrale figurer i Brage også markerte seg i yrkeslivet. Lokalt, nasjonalt og noen internasjonalt. Det finnes ikke et snev av belegg som underbygger en påstand om at Brage kan tilskrives noe av æren for dette. Trolig ville senere utdanning og yrkesvalg blitt den samme uansett, men at Brage tiltrakk seg aktive og engasjerte mennesker med begavelse og talent er nok tilfellet. Men utvilsomt lå det mye lærdom i selve aktiviteten som omfattet organisering, skriving, diskusjoner, foredrag med mere.

Hvorfor forsvant Brage i årene mot 1980? Her finnes ikke et enkelt svar. Snarere er det flere faktorer som spiller inn. De store omveltningene i samfunnet i de påfølgende årene hadde så smått startet. Økt velstand, den teknologiske utviklingen (TV var vel etablert som medium), økt reiseaktivitet og mobilitet. Dette er noen faktorer som endret ungdommens interesser, aktiviteter og adferd. Dette er et interessant og sentralt tema, men som det ikke er rom for her. 

Sist oppdatert 24.11.2016
Svein Amblie