1.       Sosiale og kulturelle formål

a.       Musikkforeningen

b.      Idrett og sport

c.       Arbeidskontor og arbeidsledighetskasser

d.      Malerisamlingene

e.      Andre bidrag

f.        Legatvesen

g.       Arbeidsledighet

h.      Skyttervesen

i.         Kommunale og private bad

j.        Korrespondanse vedr. allmennyttige formål

 

2.       Administrasjon

a.       Formannskap og bystyre

b.      Regnskapsvesen, kemner, revisjon, skatter og avgifter

c.       Ligningsvesen, regler for skattetrekk, reduksjonstabell og skatteutvalget

d.      Budsjetter, lån og garantiforpliktelser

e.      Takstvesen, eiendomstakster m.v.

f.        Valgvesen

g.       Funksjonærer

h.      Folkeregister

i.         Approbasjonsskrivelser vedrørende bystyrebeslutninger

 

3.       Politi og rettsvesen

a.       Vekterne

b.      Politibetjenter

c.       Konstablene 

d.      Politimesterembedet

e.      Politiarresten

f.        Politivakten

g.       Offentlig firnøielse

h.      Vedtekter

i.         Fengslet

j.        Overformynderiet

k.       Underfogden

l.         Stevnevidner

m.    Domsmenn og rettsvidner

n.      Forlikskommisjon

o.      Domstol og påtalemyndighet

p.      Alm. Korrespondanse vedr. politi og rettsvesen

 

4.       Kirkevesenet

a.       Kappellan

b.      Kirkesamgeren

c.       Kirketjeneren

d.      Organisten

e.      Kirkeverge

f.        Lønningsfondet

g.       Kirketilsyn

h.      Konfirmasjon

i.         Fåberg angående benyttelse av kirken

j.        Alminnelig korrespondanse vedr. Kirkevesenet

 

5.       Skolevesenet. Folkeskolen

a.       Bestyreren

b.      Lærerne

c.       Lokalene

d.      Undervisningen

e.      Skolestyret

f.        Renholdet

g.       Materiell og inventar

h.      Brensel

i.         Skolehaven

j.        Skolebespisningen

k.       Vaktmesteren

l.         Skolebad

m.    Skolepenger og friplass

n.      Skolekjøkken

o.      Sundhetspleien

p.      Alm. Korrespondanse vedr. folkeskolen

 

Den Høiere Skole

q.      Rektorstillingen

r.        Lærerne

s.       Lokalene

t.        Undervisningen

u.      Vaktmesteren

v.       Forstanderskapet

w.     Innventar og materiell

x.       Renholdet

y.       Skolepenger og Friplass

z.       Alm. Korrespondanse vedr. d. h. skole

 

Den tekniske aftenskole

æ.    Bestyrelsen

ø.      Lærerne

å.       Undervisningen

aa.   Materiell og Innventar

bb.  Handelskolen

 

Særundervisning

cc.    Abnorme og åndssvake

dd.  Husstell og arbeidsskoler

ee.  Søndagsskolen

ff.     Husmorskolen

 

6.       Forsorgsvesenet

a.       Fattigstyret

b.      Alderdom og Innvalidepensjonsstyret

c.       Vergeråd

d.      Barnehjemmet

e.      Horsters Minde

f.        Uekte barn

g.       Forsorg for barn

h.      Sinnsykes forpleining

i.         Vanføre

 

7.       Sundhetsvesenet

a.       Stadslegen Legevesen

b.      Jordmor

c.       Tuberkulose og sykeforpleining

d.      Epedemilasaretter

e.      Stadsdyrleger

f.        Levnedsmiddelkontroll

g.       Fabrikktilsyn

h.      Tilsynskontoret

i.         Kretssykekassen

j.        Tuberkulosehjemmet

k.       Fylkessykehuset

l.         Røde kors klinikk

m.    Allminnelig korrespondanse vedr. byens sundhetsvesen
(sundhetsassistenten, vaksinasjon, desinnfeksjon,
smittsomme sykdomme og apotek.)

 

8.       Offentlige arbeider

a.       Stadsingeniørkontoret og byarkitekten

b.      Veivesen og broanlegg

c.       Bygnings- og reguleringsvesen

d.      Kommunearbeidere

e.      Vann- og kloakkvesen

f.        Brannvesen

g.       Feiervesen

h.      Renovasjonsvesen

i.         Redskap og materiell

j.        Vassdragsvesen

 

9.       Kommunal næringsdrift

a.       Slakteriet

b.      Elektrisitetsverket

c.       Mesna kraftselskap

d.      Brenselssentralen

e.      Kommunale eiendomme

f.        Motorbåten Fram

 

10.   Sociale og kulturelle formål

a.       Boligvesen

b.      Husleienevnden

c.       Arbeidsnevnden

d.      Folkeboksamlingen

e.      Selskab for byens vel (De Sandvigske samlinger og parksyret)

f.        Musikkforeningen

g.       Idrett og sport

h.      Arbeidskontor og arbeidsledighetskasser

i.         Malerisamlingene

j.        Andre bidrag

k.       Legatvesen

l.        Arbeidsledigheten

m.    Skyttervesen

n.      Kommunale og private bad

o.      Korrespondanse vedr. almennyttige formål

 

11.   Pensjonsvesenet

a.       Pensjoner av bykasser og E-verket

b.      Allminnelig korrespondanse vedr. Pensjonsvesenet

 

12.   Forskjellige saker

a.       Provianteringen og dyrtidsforanstaltninger

b.      Auksjonsvirksomhet og rettshjelpsvirksomhet

c.        Bankvesen

d.      Byjubileet og utstillingen

e.      Flaggheising

f.        Festekontor

g.       Fiskeretten i Mjøsen

h.      Handel og håndverk

i.         Herberge og bevertningsbevillinger

j.        Jernbanevesen

k.       Kinomatografen

l.        Kommunale kontorer

m.    Kommunikasjonsvesen

n.      Middelspriser på korn

o.      Militærvesen

p.      Mindesmerker

q.      Norges brannkasse

r.        Norges byforbund

s.       Postvesen

t.        Sykepleierforbundet

u.      Syttende mai

v.       Torvstyret

w.     Telefon og telegraf

x.       Øl, vin og brennevin

y.       Forskjellige kommunale valg

z.       Diverse