Fylkesarkivet sine lokaler i Fakkelgården LillehammerFylkesarkivet ble etablert i 1995 i det gamle pressesenteret fra OL. Et relativt ungt kommunearkiv, selv om vi nå har passert 20 år. Det har hele tiden vært en del av Oppland fylkeskommune. Først som en del av daværende administrasjonsavdeling, men etter hvert som en egen fagenhet, på linje med samferdsel, kultur og videregående skoler.
Det hele startet som et depot for fylkeskommunens egen virksomhet, arkivene etter vinter OL i 1994 og fjernarkivet til Lillehammer kommune. Initiativtakerne var Statsarkivet i Hamar, Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune. Realiseringen må utvilsomt knyttes til ønsket om å bevare OL-arkivene i den kommunen som var den sentrale bak hele arrangementet.  Bemanningen var den gang 3,5 stillinger. Etter planen skulle denne reduseres til 2,5 etter 3 år. Slik skulle det ikke gå.

Da fylkesarkivet ble etablert, var det kun 3 fylker som ikke hadde et interkommunalt arkiv for sine kommunale arkiver. Disse var Oppland, Hedmark og Akershus. Fra starten var vi fast bestemt på å gjøre noe med dette. Til tross for behovet og vårt prioriterte mål skulle det gå 13 år før dette ble en realitet. Det betyr ikke at vi ikke hadde noe kontakt med kommunene i regionen. I mangel av en formell ordning ble det inngått direkte avtaler med enkeltkommuner som omfattet ulike tjenester som ordning av arkiver, kursing og deponering.
Så i 2006 ble det nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av ulike representanter fra den kommunale sektor med mandat om å legge fram forslag om en felles arkivløsning for de kommunale arkivene i oppland. Etter 2 års arbeid var IKA-Opplandene en realitet med iverksetting fra1.1. 2008 med Oppland fylkeskommune som vertskommune og Fylkesarkivet i Oppland som arkivdepot. Dette var starten på en utvikling som vi fortsatt er midt oppe i.
I dag består Fylkesarkivet/IKAO av 41 medlemskommuner jevnt fordelt på Hedmark og Oppland. Vi oppbevarer pr dato ca. 23.000 hyllemeter med analoge arkiver, og de elektroniske arkivene er på full fart over i depot. I tillegg har vi avtale med deponering av arkiver for bl.a. Hedmark fylkeskommune, Helse Innlandet og andre offentlige institusjoner. Eidsiva energi er blant de store private arkivinstitusjonene.

IKAO er organisert etter kommuneloven §27A. Dette innebærer at Oppland fylkeskommune sammen med medlemskommunene deltar i et interkommunalt arkivsamarbeid uten at dette framstår som et eget rettssubjekt. Samarbeidet har eget styre og et årlig årsmøte med alle medlemskommunene. 

Bemanningen utgjør 20 medarbeidere med ulik kompetanse fra faghistorikere, erfarne arkivarer, personer med bakgrunn innen IKT og annen relevant utdanning innen fotobevaring, ledelse/organisasjonsutvikling og prosjektarbeid.

Les videre om hvilke tjenester vi tilbyr.