Roder og pliktarbeid

Rodemester

Instrux for Veibetjentene i Christians Amt med vedheftet Afskrift af Lovene angaaende Veivæsenet af 15de September 1851 og 12te Oktober 1857 (tilhører Norsk Vegmuseums fragmentsamling)Det var en av bøndene innenfor hver rodekrets som ble utnevnt til rodemester. Rodemesterne hadde ansvar for at bøndene i den aktuelle kretsen overholdt sine plikter, og at arbeidet foregikk effektivt. Rodemesteren hadde ansvar for å rapportere om folk som sluntret unna pliktarbeidet sitt. I Instrux for Veibetjentene i Christians Amt, fra 1868, kan vi lese følgende i første paragraf:

Det paaligger Rodemesterne at føre det nærmeste Tilsyn med at de Veiarbeidspligtige tilbørlig udføre det dem paahvilende Arbeid, og med at de under deres Roder henlagte Veistykker med tilhørende Broer, Veimure, Rækværker, Afløbsrender m.m. til enhver Tid ere i forsvarlig Stand. I disseHenseender have de omhyggelig at iagttage Veilovens Forskrifter, de Bestemmelser, som indeholdes i denne Instrux, saavelsom de særskilte Ordrer, som af deresForesatte maatte være dem meddelte, ligesom de med Iver have at gaa deres Foresatte tilhaande ved Udførelsen af de i Veivæsenets Anliggender forefaldende Forretninger.

Her kan du lese hele instruksen for veibetjentene i Christians Amt.

Pliktarbeid

Det var pliktarbeid både på vedlikehold og veibygging. Husmenn hadde færre pliktdager enn selveiende bønder, slik at bøndene kunne bruke husmennene på gården da bøndene selv måtte ut i pliktarbeid. Husmennene kunne for eksempel ha fire pliktdager mens bøndene hadde tolv. Rodemestre, postbønder og loser slapp unna pliktarbeidet på veien, fordi de hadde andre plikter de måtte sørge for.

Etter hvert ble det tatt i bruk militære tropper i veiarbeidet, særlig til nybygging av veianlegg. Disse ble betalt igjennom veikassa. Etter veiloven i 1824 skulle rodemesteren sørge for at det ble satt opp trestolper som markering av rodene.

I galleriet nedenfor kan du se tegninger av endel redskaper som ble brukt til veibygging og vedlikehold på midten av 1800-tallet.

Bildegalleri

Roder og pliktarbeid

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.