Protokollen til byforsamlingen ble brukt til både møtebok og brevjournal. Fylkesarkivet oppbevarer også byforsamlingens kopibok, som sammen med forhandlingsprotokollen utgjør hele arkivet til Lillehammer i byens tidligste historie. Siden den gang har arkivene til Lillehammer vokst eksplosivt. Etter at Formannskapslovene trådte i kraft i 1837, og Lillehammer fikk bystyre med statlig pålagte oppgaver, har den lokale forvaltningen favnet stadig videre og blitt mer og mer spesialisert. I dag har Lillehammer kommune flere tusen hyllemeter arkiv.

Lillehammers tidligste historie

Den første innføringen i forhandlingsprotokollen fra Lillehammer byforsamling er 26. oktober 1829. Lillehammer ble kjøpstadsanlegg 2 år tidligere, i 1827. Byforsamlingen ble opprettet for å "fremme byens vel og opkomst", og for å se etter at handelsloven ble overholdt. Forhandlingsprotokollen til byforsamlingen gir et unikt bilde av de første årene i Lillehammers historie. I forbindelse med 1814 jubileet, er det verdt å merke seg at spørsmålet om by ved Mjøsa allerede var et tema i Riksforsamlingen på Eidsvoll. Det må også nevnes at forhandlingsprotokollen til byforsamlingen inneholder en fortegnelse over borgere som har "aflagd den i Grundloven befalede Eed til Contitutionen". 

Les protokollen fra Lillehammer byforsamling 1829

Sist oppdatert 05.05.2014