Fra magasin for analoge arkiver.. Foto. FylkesarkivetFylkesarkivet er som arkivdepot pålagt å ivareta, sikre og formidle sine historiske arkiver i tråd med arkivloven og dens særlige bestemmelser for kommunale og offentlige arkiv jfr. Arkivlovens §6 og Arkivforskriften § 5-1. Ivaretakelse av historisk materiale er viktig for å sikre kilder til kunnskap som kommer til nytte for pågående arbeid i forvaltningen, for privatpersoner, bedrifter og organisasjoner, for forskere og andre som søker historiske opplysninger. Men ivaretakelsen er også viktig for å sikre at materialet kan vare lengst mulig ved å unngå slitasje, ødeleggelser og tap som følge av dårlige lagringsforhold eller manglende kunnskap om dokumenthåndtering. 

Fylkesarkivet har og en særlig forpliktelse overfor alle medlemskommuner som framkommer av gjeldende vedtekter og Arkivinstruks for IKA Opplandene. 
I sidemenyen til venstre framkommer de sentrale tjenester som Fylkesarkivet tilbyr.